Warning: Constant DISALLOW_FILE_MODS already defined in /home/draminb1/public_html/wp-config.php on line 102

Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/draminb1/public_html/wp-config.php on line 103
বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান/২২ ড. মোহাম্মদ আমীন – Dr. Mohammed Amin

বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান/২২ ড. মোহাম্মদ আমীন

ড. মোহাম্মদ আমীন
অশুদ্ধ         শুদ্ধ
ধারে কাছে     ধারেকাছে
ধুলি               ধূলি
ধূলা               ধুলা
ধুমপান          ধূমপান
ধুলিস্যাৎ        ধূলিসাৎ (কিন্তু নস্যাৎ)
ধুসর             ধূসর
 
ধুর্ত                ধূর্ত
ধান ধারনা     ধ্যানধারণা
ধ্যানস্ত            ধ্যানস্থ
ধ্বংসন্মুখ       ধ্বংসোন্মুখ
ধজা               ধ্বজা
 
ধ্বনী          ধ্বনি
নগন্য           নগণ্য
নগরায়ণ      নগরায়ন
নচেত          নচেৎ
নচ্ছাড়        নচ্ছার
 
নড়া চাড়া           নড়াচাড়া
নোতুন               নতুন কিন্তু নূত
নদি                   নদী
নবীণ               নবীন
নভোচর            নভোশ্চর/নভোচারী
 
নমষ্কার             নমস্কার
নয়ত/ নয় ত     নয়তো
নস্যাত              নস্যাৎ
নাকানি            চুবানি নাকানিচুবানি
নাগার              নাগাড় (একনাগাড়ে)
 
নানী              নানি
নাম ডাক       নামডাক (খ্যাতি অর্থে)
নাম বিভ্রাট     নামবিভ্রাট
নাম মাত্র        নামমাত্র
নারায়ন         নারায়ণ
 
নারী জীবন    নারীজীবন
না হয়           নাহয় ( আমি না হয় তুমি, একজন গেলেই হল)
নেই             নিই (গ্রহণ করি)
নিক্কন          নিক্কণ
নিগৃহিত      নিগৃহীত
নীচু             নিচু

বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান/১২ ড. মোহাম্মদ আমীন

বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান/১১ ড. মোহাম্মদ আমীন

All Link

All Links/1

এককথায় প্রকাশ শুবাচ ঢ-ণ/৫৭Dr Mohammed Amin

এককথায় প্রকাশ শুবাচ ড-ড/৫৬Dr Mohammed Amin

এককথায় প্রকাশ শুবাচ ঠ-ঠ/৫৫Dr Mohammed Amin

এককথায় প্রকাশ শুবাচ ট-ট/৫৪Dr Mohammed Amin

এককথায় প্রকাশ শুবাচ ঝ-ঝ /৫৩Dr Mohammed Amin

এককথায় প্রকাশ শুবাচ জ-জ /৫২Dr Mohammed Amin

এককথায় প্রকাশ শুবাচ জ-জ /৫১Dr Mohammed Amin