Warning: Constant DISALLOW_FILE_MODS already defined in /home/draminb1/public_html/wp-config.php on line 102

Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/draminb1/public_html/wp-config.php on line 103
বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান/৩ ড. মোহাম্মদ আমীন – Dr. Mohammed Amin

বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান/৩ ড. মোহাম্মদ আমীন

ড. মোহাম্মদ আমীন
বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দের শুদ্ধ বানান/৩ ড. মোহাম্মদ আমীন
সূত্র: ব্যাবহারিক প্রমিত বাংলা বানান সমগ্র, ড. মোহাম্মদ আমীন পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
অশুদ্ধ            শুদ্ধ
অন্তস্থ            অন্তঃস্থ ( ভেতরে বা অন্তরে অবস্থিত)
অন্তস্থল          অন্তস্তল (অন্তরের তলদেশ)
অন্তর্ভূক্ত        অন্তর্ভুক্ত (ভুক্ত সর্বদা উ-কার নিয়ে চলে)
অন্তর্ভুত        অন্তর্ভূত (অদ্ভুত ছাড়া সবখানে ভূত)
অন্তর্মুখি        অন্তর্মুখী 
 
অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া          অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
অন্ধ কূপ                  অন্ধকূপ
অন্যমনষ্ক                অন্যমনস্ক
অনন্যোনির্ভর          অন্যোন্যনির্ভর (পরস্পর নির্ভরশীল)
অণ্বেষণ                  অন্বেষণ
 
অপদস্ত                   অপদস্থ (লাঞ্ছিত)[ অ-পদস্থ: উচ্চপদস্থ নয় এমন]
অপরাহ্ন                অপরাহ্ণ
অপর্ণা                   অর্পণা  
অপস্রিয়মান           অপস্রিয়মাণ (বিলয়মান)
অপরুপ                 অপরূপ
 
অপাঙতেয়           অপাঙ্‌ক্তেয়
অপ্রতুলতা           অপ্রতুল
অপেক্ষমান         অপেক্ষমাণ
অবাদ                অবাধ
অবিশ্বাষ্য           অবিশ্বাস্য
 
অভিভুত                 অভিভূত
অভিমুখি               অভিমুখী, অভিমুখিনতা
অবিহিত                অভিহিত
অভিপ্সা                 অভীপ্সা
আভ্যন্তরীণ            অভ্যন্তরীণ (আভ্যন্তরিক)
 
অভ্যস্থ                   অভ্যস্ত
অমানুসিক             অমানুষিক
আমাবস্যা              অমাবস্যা
অর্থ বছর              অর্থবছর
অর্ধ্ব                    অর্ধ
অর্ধ শিক্ষিত          অর্ধশিক্ষিত
অন্ধিভূত                অন্ধীভূত (ভূত যুক্ত হলে ঈ-কার আগম হয়)
————–